Thi công gian hàng tre lá, gian hàng tre trúc trúc sự kiện.
Gian tiêu chuẩn 3mx3m, 3m x 4m. Tre tinh đảm bảo mỹ thuật. Lá đẹp.
Thi công nhà tre đẹp
Thi công chợ quê, thi công gian hàng chợ quê
Nhà tre lá
Nhà lá chợ quê